วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๒)ฉบับที่ ๘๐ ภาค ๑ หมวด ๔

หมวด ๔

เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด

………………….

ข้อ ๒๑ เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด ทำด้วยโลหะสีทอง เครื่องหมายเหล่า ติดที่คอเสื้อข้างขวา เครื่องหมายสังกัดติดที่คอเสื้อด้านซ้าย ดังนี้

() เสื้อคอพับ ติดที่มุมปกคอพับ

() เสื้อคอเปิด ติดที่มุมคอเปิดตอนบน

() เสื้อชั้นนอกคอแบะ ติดที่มุมคอแบะตอนบน

() เสื้อชั้นนอกคอปิด ติดที่คอตอนหน้า

() เสื้อชั้นนอกเปิดอก ติดที่คอแบะตอนบน

นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบและนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นพันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องหมายแบบสนามให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่ อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า

ข้อ ๒๒ เครื่องหมายเหล่า มีดังนี้

() ทหารราบ รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

() ทหารม้า รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับเกือกม้าและรถถัง

() ทหารปืนใหญ่ รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว

() ทหารช่าง รูปพลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอ

() ทหารสื่อสาร รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร

() ทหารขนส่ง รูปพวงมาลัยเรือประกอบกับจักรและปีกนกบนแผ่นโล่

() ทหารสรรพาวุธ รูปลูกระเบิดมีเปลว

() ทหารพลาธิการ รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรสามจักร

() ทหารสารวัตร รูปปืนพกไขว้ประกอบกับจักร

(๑๐) ทหารสารบรรณ รูปกระบี่กับปากไก่ไขว้ประกอบกับหนังสือ

(๑๑) ทหารการเงิน รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเศียร

(๑๒) ทหารพระธรรมนูญ รูปพระดุลพ่าห์ประกอบกับจักร

(๑๓) ทหารแพทย์ รูปพญานาคคู่พันคบเพลิง

(๑๔) ทหารแผนที่ รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับกล้องส่อง

(๑๕) ทหารการสัตว์ รูปพญานาคไขว้ประกอบกับเกือกม้า

(๑๖) ทหารดุริยางค์ รูปพิณ

(๑๗) ทหารการข่าว รูปสายฟ้ากับลูกศรไขว้ประกอบกับดาวแปดแฉกบน

แผ่นโล่

ข้อ ๒๓ นายทหารซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการหรือตำแหน่งที่กำหนดว่าเป็นตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ตั้งแต่ยศพันเอกลงมา ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปดาวห้ากลีบ มีรูปตราหน้าหมวกติดอยู่ที่กึ่งกลางดาว และมีช่อชัยพฤกษ์โอบใต้ดาว ติดที่คอเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายเหล่า

ข้อ ๒๔ ทหารประจำการสังกัดสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงและกองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปจักร มีสมอสอดขัดในจักร ด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกางสำหรับทหารประจำการสังกัดกรมราชองครักษ์ ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปครุฑ

ข้อ ๒๕ ทหารกองประจำการ สังกัดหน่วยราชการในส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ส่วนภูมิภาคและหน่วยทหารของกองทัพบกกับนายทหารนอกกองและนายทหารพิเศษ สังกัดกองทัพบก ใช้เครื่องหมายสังกัด ดังนี้

() ทหารกองประจำการและทหารประจำการสังกัดหน่วยราชการในส่วนกลางและส่วนการศึกษากับนายทหารนอกกองและนายทหารพิเศษสังกัดกองทัพบก ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ

กองบัญชาการกองทัพบก ใช้อักษร ทบ

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก สลก

หน่วยข่าวกรองทางทหาร ขกท

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ปช

สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ตช

สำนักงานประสานการวิจัย สวพ

และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

กรมกำลังพลทหารบก กพ

กรมข่าวทหารบก ขว

กรมยุทธการทหารบก ยก

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กบ

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กร

กรมสารบรรณทหารบก สบ

กรมการกำลังสำรองทหารบก กสร

กรมสารวัตรทหารบก สห

กรมสวัสดิการทหารบก สก

กรมสรรพาวุธทหารบก สพ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก วศ

กรมพลาธิการทหารบก พธ

กรมแพทย์ทหารบก ใช้อักษร พบ

กรมยุทธโยธาทหารบก ยย

กรมการขนส่งทหารบก ขส

กรมการสัตว์ทหารบก กส

กรมการทหารสื่อสาร สส

กรมการทหารช่าง กช

กรมการเงินทหารบก กง

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ศทท

กรมจเรทหารบก จบ

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก ศอว

กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ

ศูนย์การทหารราบ กรมยุทธศึกษาทหารบก ศร

ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก ศม

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศบบ

ศูนย์สงครามพิเศษ ศสพ

กรมการรักษาดินแดน รด

สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง สบส

วิทยาลัยการทัพบก วทบ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สธ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้เครื่องหมายรูปตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาท- สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

() ทหารกองประจำการ และทหารประจำการสังกัดหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ

กองทัพภาค ใช้อักษร ทภ

และมีเลขหมายกองทัพภาคประกอบ

กองทัพน้อย ทน

และมีเลขหมายกองทัพน้อยประกอบ

มณฑลทหารบก ใช้อักษร มทบ

และมีเลขหมายมณฑลทหารบกประกอบ

จังหวัดทหารบกกรุงเทพ จทบ กท

จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี จทบ กจ

จังหวัดทหารบกเพชรบุรี จทบพบ

จังหวัดทหารบกราชบุรี จทบ รบ

จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี จทบ ปจ

จังหวัดทหารบกสระแก้ว จทบ สก

จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา จทบ ฉช

จังหวัดทหารบกลพบุรี ทบ ลบ

จังหวัดทหารบกสระบุรี จทบ สบ

จังหวัดทหารบกชลบุรี จทบ ชบ

จังหวัดทหารบกนครราชสีมา จทบ นม

จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จทบ บร

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จทบ สร

จังหวัดทหารบกอุบล จทบ อบ

จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จทบ รอ

จังหวัดทหารบกเลย จทบ ลย

จังหวัดทหารบกอุดร จทบ อด

จังหวัดทหารบกนครพนม จทบ นพ

จังหวัดทหารบกสกลนคร จทบ สน

จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ จทบ นว

จังหวัดทหารบกตาก จทบ ตก

จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ จทบ พช

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก จทบ พล

จังหวัดทหารบกลำปาง ใช้อักษร จทบ ลป

จังหวัดทหารบกพะเยา จทบ พย

จังหวัดทหารบกน่าน จทบ นน

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ จทบ อต

จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ จทบ ชม

จังหวัดทหารบกเชียงราย จทบ ชร

จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช จทบ นศ

จังหวัดทหารบกชุมพร จทบ ชพ

จังหวัดทหารบกทุ่งสง จทบ ทส

จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี จทบ สฎ

จังหวัดทหารบกสงขลา จทบ สข

จังหวัดทหารบกปัตตานี จทบ ปน

() ทหารกองประจำการ ทหารประจำการ และนายทหารพิเศษสังกัดหน่วยทหาร ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ

สังกัดหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยขึ้นตรงเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใช้เครื่องหมายสังกัดเป็นรูปตราราชวัลลภ

สังกัดหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ใช้อักษร นทม รอ

สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ใช้อักษร นสศ

สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใช้อักษร นปอ

สังกัดกองพล ใช้อักษร พล ตามด้วยอักษรประจำเหล่า และมีเลขหมายกองพลประกอบ เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ให้ใช้อักษรประจำเหล่า ดังนี้

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปตอ

กองพลรบพิเศษ รพศ

กองพลพัฒนา พน

กองพลทหารอาสาสมัคร อสส

สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ บชร

มีเลขหมายกองบัญชาการประกอบ

สังกัดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ใช้อักษร ศปอ

สังกัดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ ใช้อักษร ศปอ

มีเลขหมายศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ต่อท้าย

สังกัดกรม ใช้อักษรประจำเหล่าและมีเลขหมายกรมประกอบ เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ใช้อักษรแทนอักษรประจำเหล่า ดังนี้

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ใช้อักษร ทม รอ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ปตอ

กรมรบพิเศษ รพศ

กรมพัฒนา พน

กรมสนับสนุน สน

สังกัดกองพันที่จัดเป็นกรม ใช้อักษรประจำเหล่า และมีเลขหมายกรมประกอบและมีเลขหมายกองพันต่อท้ายโดยมีขีดทับคั่น เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ให้ใช้อักษรแทนอักษรประจำเหล่า ดังนี้

กองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ใช้อักษร ทม รอ

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ปตอ

กองพันรบพิเศษ รพศ

กองพันพัฒนา พน

สังกัดกองพันที่มิได้จัดเป็นกรม ใช้อักษรประจำเหล่าและมีเลขหมายกองพันต่อท้ายโดยมีขีดทับคั่น เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ใช้อักษรแทนอักษรประจำเหล่า ดังนี้

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปตอ

กองพันป้องกันฐานบิน ปฐบ

กองพันบิน

กองพันส่งทางอากาศ สอ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ปจว

กองพันฝึกรบพิเศษ ฝรพ

กองพันส่งกำลังและบริการ สบร

กองพันซ่อมบำรุง ซบร

กองพันรบพิเศษ ใช้อักษร รพศ

กองพันพัฒนา พน

กองพันจู่โจม จจ

กองพันสัตว์ต่าง สต

สังกัดหน่วยทหารที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ใช้เครื่องหมายสังกัดของหน่วยบังคับบัญชาโดยตรง

อักษรประจำเหล่าต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายสังกัด มีดังนี้

() เหล่าทหารราบ ใช้อักษร

() เหล่าทหารม้า

() เหล่าทหารปืนใหญ่

() เหล่าทหารช่าง

() เหล่าทหารสื่อสาร

() เหล่าทหารขนส่ง ขส

() เหล่าทหารสรรพาวุธ สพ

() เหล่าทหารพลาธิการ พธ

() เหล่าทหารสารวัตร สห

() เหล่าทหารสารบรรณ สบ

() เหล่าทหารการเงิน กง

() เหล่าทหารพระธรรมนูญ ธน

() เหล่าทหารแพทย์

() เหล่าทหารแผนที่ ผท

() เหล่าทหารการสัตว์ กส

() เหล่าทหารดุริยางค์ ดย

() เหล่าทหารการข่าว ขว

ข้อ ๒๖ นายทหารสัญญาบัตรประจำการชั้นพันเอก ซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพลและจอมพล ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปคธาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่าและ

เครื่องหมายสังกัด เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายตามข้อนี้ที่คอเสื้อข้างขวาข้างเดียว

ข้อ ๒๗ นักเรียนทหาร ใช้เครื่องหมาย ดังนี้

() นักเรียนนายร้อย ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปตราแผ่นดิน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง โดยไม่ใช้เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัดเมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อข้างขวา

() นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ใช้เครื่องหมายเหล่าทหาร

แพทย์ติดที่คอเสื้อข้างขวา และใช้เครื่องหมายสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกติดที่คอเสื้อข้างซ้าย เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลาง ปกกระเป๋า

() นักเรียนนายทหารแผนที่ ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปจักรกระบองมีดาวกลางจักรติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง โดยไม่ใช้เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อข้างขวา

() นักเรียนนายร้อยสำรอง ใช้เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัดตามเหล่าและสังกัดของตน เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า

นักเรียนนายสิบปีที่ ๑ ใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง สำหรับนักเรียนนายสิบตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และนักเรียนนายสิบหลักสูตร ๑ ปี ใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ติดที่คอเสื้อข้างซ้ายแทนเครื่องหมายสังกัด และใช้เครื่องหมายเหล่าตามเหล่าของตน

ข้อ ๒๘ ทหารนอกประจำการ ใช้เครื่องหมายเหล่าครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อข้างขวาและติดอักษร นก ที่คอเสื้อข้างซ้าย สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นพันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพล และจอมพล ใช้เครื่องหมายรูปคธาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ติดที่คอเสื้อข้างขวาและอักษร นก ติดที่คอเสื้อข้างซ้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น